Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) ( tartalmazzák Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 10., adószám:24681384-2-06), mint vállalkozó (továbbiakban “Szolgáltató”; fogyasztási szerződésekben „Vállakozó”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásban foglalt szerződésnek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a vállalkozó vagy közreműködője által történik. A termékek ajánlása és szolgáltatások nyújtása természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet részére történik, aki/amely a felkínált terméket megvásárolja és a szolgáltatást igénybe veszi. (továbbiakban „Igénybevevő”). Amennyiben az Igénybevevő olyan természetes személy, aki a szerződést szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül köti – fogyasztónak minősül. (továbbiakban „Fogyasztó”)

1. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye: 6726 Szeged, Bérkert u. 10.
A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: office@premiumquality.hu
Cégjegyzékszáma: 06-09-020454
Adószáma: 24681384-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36 (70) 318 1648;
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-vállalkozó adatai: Unas Online Kft. Sopron, Kőszegi út 14, 9400
A cég képviselői: Vass László György

A jelen Szabályzatban által nem szabályozott kérdésekre és értelmezésére a magyar jogot vesszük alapul, kiváltképp tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások adott kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Továbbá a felek számára irányadó a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete: a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelete.

A Prémium Quality weboldala és a Prémium Quality Kft. általános szerződési feltételei, mint szerzői jogi művek, jogvédelem alatt állnak. Bármilyen jellegű jogosulatlan másolása, felhasználása polgárjogi és büntetőjogi szankciókat von maga után.

Probléma esetén Szolgáltató a következő telefonszámon, illetve e-mail címen érhető el: +36 (70) 318 1648; office@premiumquality.hu (az ügyfélszolgálat hétfő-csütörtök 8-16:30, péntek 8-14 óráig érhető el).

2. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési szabályokat az ÁSZF külön fejezetében található Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Az adatkezelési szabályzat része az általános szerződési feltételeknek.

3. Általános rendelkezések

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza.

3.2. A webáruházban lévő termékek és szolgáltatások a Ptk.6:64.§ (1) bek szerinti ajánlatnak minősülnek. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége azon termékek és szolgáltatások vonatkozásában áll fenn, amik a weblapon elérhetőek és ténylegesen meglévőek. Amennyiben a termék már nem beszerezhető, akkor a Szolgáltató erről az Igénybevevőt haladéktalanul értesíti. Ilyen esetben a szerződés teljesítése lehetetlenné válik és a Szolgáltató a részére nyújtott pénzbeli ellenértéket haladéktalanul visszafizeti az Igénybevevőnek.Az Igénybevevő részéről az ajánlat a megrendeléssel kerül elfogadásra, melyről automatikusan e-mailben visszaigazolást kap a 45/2014.(II.26.) a fogyasztó és a Vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendelet (továbbiakban a „Rendelet”) 18.§ a, és b, pontjai szerint.

Amennyiben a visszaigazolás az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, mert rossz adatokat közölt, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

Az elektronikus úton küldött szerződéses nyilatkozatok akkor válnak hatályossá, amikor azok a másik fél számára hozzáférhetővé válnak.

Az Igénybevevő megrendelése a Szolgáltató általi ajánlat elfogadásának minősül a Ptk.6:66.§ szerint, mellyel adásvételi szerződés jön létre a felek között. Az adásvételi szerződés a Szolgáltatót mint eladót a dolog tulajdonjogának az átruházására, az Igénybevevőt pedig a vételár megfizetésére és a dolog átvételére kötelezi.

Az ajánlat elfogadása esetén a megrendeléssel - a felek között – magyar nyelven, írásbeli szerződésnek minősülő szerződés jön létre.

A felek közötti szerződés a Ptk 5:38.(1) bek szerint a termék Igénybevevő általi birtokbavételével valósul meg.

Vállalkozó tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a Rendelet 4.§ 10. pontja szerint a megkötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek tekinthető.

3.3 A távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozó az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat az alábbiakról: (Rendelet 11.§-nak megfelelően)

 • a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben a weboldalon megtalálható ajánlatban
 • vállalkozó nevéről: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Bérkert u. 10., adószám:24681384-2-06),
 • a vállalkozó székhelyének postai címe: és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozónak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár – a weboldalon
 • a vállalkozó üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozónak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím az előző pontban megadott címtől eltér – a weboldalon szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel – a weboldalon
 • határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról a weboldalon
 • a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési vállalkozó által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár a weboldalon
 • a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről elsősorban email útján kap tájékoztatást, valamint a vállalkozó panaszkezelési módjáról jelen ÁSZF-ben foglaltan
 • az elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, módjáról, valamint a felmondási nyilatkozat-mintáról az ÁSZF 7. ponjában és 1. és 2. sz. mellékletében
 • az elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozó nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;
 • a fogyasztó köteles megtéríteni a felmondás vállalkozóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat, ha a vállalkozó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már megkezdte és az Igénybevevő ezt követően gyakorolja a Rendelet 20.§ szerinti felmondási jogát
 • azokról az esetekről, amikor a fogyasztót nem illeti meg a Rendelet szerinti elállási és felmondási jog – ezeket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza
 • a kellékszavatosságra és termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekről - az ÁSZF 3. sz. melléklete szerint
 • az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról a weboldalon
 • a vállalkozó nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexel
 • adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmondásának feltételeiről a weboldalon
 • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról a weboldalon
 • a fogyasztó által a vállalkozó kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről a weboldalon;
 • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a weboldalon
 • a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a weboldalon
 • a jogszabályi előírás vagy a vállalkozó döntése alapján a vállalkozóra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről - az ÁSZF 9. pontjában

A fentiekben részletezett tájékoztatás a felek közötti szerződés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

A szerződés megkötését követően a feleknek az ÁSZF 3.2. pontjában foglalt kötelezettségeiket kell teljesíteniük.

A vállalkozó a megkötött szerződéseket nyilvántartja és 5 évig a szerződésekre vonatkozó adatokat megőrzi.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldal által megjelenített termékek online felületen, elektronikus levélben vagy telefonon rendelhetőek meg. A megrendelhető termékek tartalmazzák az ÁFA-t. A weboldalon feltüntetett termékek nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, utánvét költségét illetve a csomagolási díjat.

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, cikkszámát, kategóriáját, illetve a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján található képek eltérőek lehetnek a valóstól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyiben a fénykép csak illusztrációként szolgálnak, úgy ezt a vállalkozó az ajánlatban feltünteti.

5. Rendelés menete

A vásárló megvásárolni kívánt terméket a 'Kosárba’ funkcióval tudja a kosárba helyezni, mely a vásárlás véglegesítésének első lépése. A ’Kosár tartalma’ menüpont alatt kiválaszthatja, hogy megtekinti e a kiválasztott terméket/termékeket vagy fizetni kíván.

Ha egy adott termék megrendelését vissza kívánja vonni a ’Kosár tartalma’ menüpont alatt megteheti az ’eltávolítás' funkciót használva (kuka ikon szimbolizálja a termék sorában). Abban az esetben, ha új terméket kíván hozzáadni a kosár tartalmához, visszatérhet a kezdő vagy keresőoldalra és folytathatja a vásárlást.

A ’Kosár tartalma’ menüpont segítségével ellenőrizheti a kiválasztott áruk rész- és végösszegét. A szállítási díj a pénztárnál a szállítási és számlázási információ alapján frissül, miután kiválasztotta az Ön számára előnyös kézbesítési módot.

Az adott termék árának rendezésére utánvéttel, előre utalással, bankkártyás fizetéssel és online fizetéssel van mód. A fizetési mód kiválasztásának függvényében a végösszeg változhat.

A megrendelés véglegesítésekor Vásárló elfogadja jelen szerződés feltételeit, ami után a ’Megrendelés’ gombra kattintva véglegesíti megrendelését.

A Szolgáltató webáruház kötelessége az igénybe vevőt a termék/termékek megrendelésről visszajelzésképpen tájékoztatni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg (kivéve ünnepnapok és munkaszüneti napok esetében), akkor a Vásárló ellenőrizze levelező rendszere SPAM vagy levélszemét mappáját, illetve amennyiben ezután sem találja vegye fel vállalkozó ügyfélszolgálatával a kapcsolatot. A közvetlenül a megrendelés leadása után kézhez kapott e-mail automatikusan generált és tájékoztató jellegű, így nem minősül a rendelés megerősítésének.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A jelen szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A Premium Quality Kft. külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozásának teljesítése az 5-ös pontban leírtak szerint történik.

7. Elállás joga

7.1. A felek között létrejött szerződés esetén a fogyasztónak a teljesedésbe még nem ment vagy már teljesített szerződés esetén az alábbiak szerint van helye az elállásnak (Rendelet 20.§ - 30.§):

A távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul és a teljesítés a Rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően megkezdődik, a fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fentiekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó az őt megillető elállási vagy felmondási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal vagy az ÁSZF 2. sz mellékletében található minta felhasználásával gyakorolhatja.

Az elállási jog közlését a vállalkozó a fogyasztó részére elektronikus úton visszaigazolja.

Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A vállalkozó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozónak vagy a vállalkozó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozó vállalta e költség viselését.

7.2. Az alábbi esetekben a fogyasztót nem illeti meg a fentiekben szabályozott elállási és felmondási jog:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozó által nem befolyásolható, a felmondási idő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozói szerződés esetében, amelynél a vállalkozó a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Rendelet 20. § szerinti jogát.

7.3. Ha a fogyasztó által megkötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, elállási vagy felmondási jog gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

A fogyasztó a vállalkozónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a Rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24–26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

A vállalkozó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

7.4. Az elállási jog gyakorlásának módjai

Az elállási határidő a csomag kézhezvételét követően attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék egyidejű megrendelése esetén, a különböző termékek, különböző időpontokban történő kiszállítása esetén, az utoljára leszállított termék átvételétől számított 14 nap múlva.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vállalkozóhoz a további elállási módok valamelyikét használva:

Elállás gyakorlása postai úton

Címzett:
Prémium Quality Kft.
Szeged
Bérkert u. 10.
6726
(Vásárló a borítékot megjelöli a következővel: „vásárlástól elállás” ezzel segítve vállalkozót, hogy ügyét soron kívül kezelje. Az elállási jog gyakorlásához vállalkozó mintát is csatol a kézbesített csomagban.)

Elállás gyakorlása e-mailben

Címzett:
office@premiumquality.hu
Vásárló a levelében megjelöli a következőket:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére a következő számlaszámmal kiadott megrendelés tekintetében: [a megkapott csomagban található számla sorszáma]
A termék/ek átvételének időpontja:
A vásárló(k) neve:
A vásárló(k) címe:
Kelt:

Az igénybe vevő a vállalkozóval történő elektronikus kapcsolattartás során elektornikus leveleit arról a címről köteles küldeni, amellyel regisztrált a webáruházban.

8. A termékekre vonatkozó kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

8.1.

Hibás teljesítésnek minősül a Ptk.6:157.§ (1) bek. szerint, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett (jelen esetben vállalkozó), ha a jogosult (Igénybevevő) a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

8.2.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk.6:159.(4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.3.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

8.4.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

8.5.

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Amennyiben vállalkozó valamely termékre jótállást vagy garanciát vállal, ebben az esetben a jótállási vagy garanciális idő feltüntetésre kerül a termék ajánlatában.

Ha ilyen a termék ajánlatában nincs feltüntetve, akkor a Ptk. szerinti kellékszavatossági határidők az irányadóak hibás teljesítés esetén.

8.6.

Jogszabály által előírt jótállás eseteit a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a következő tartós fogyasztási cikkek részesülnek egy év jótállásban:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

9. Panaszkezelés

Amennyiben kérdés vagy probléma merülne fel az adott céggel (Premium Quality Kft.), termékeivel vagy a szállítással kapcsolatban, Vásárló felkeresheti az ügyfélszolgálatot, melyet hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig érhet el telefonon, vagy üzenetet küldhet a weboldal ügyfélszolgálati oldalán feltüntetett kérdőív kitöltésével.

A panaszkezelés elsődlegesen elektornikus levelezés útján történik.

A vállalkozó elérhetőségei (telefonszám, postai levelezési cím) az ÁSZF 1. pontjában vannak feltüntetve a vállalkozó adatainál.

A fogyasztó a vállalkozó, illetve a vállalkozó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal kivizsgálja és szükségeshez képest orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panasz alábbiak szerinti elbírálására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az 1997. CLV. Fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A.§-nak megfelelően

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a)a fogyasztó neve, lakcíme,
 • b)a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • c)a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • d)a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • e)a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • f)a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • g)telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, úgy a fogyasztó az alábbi ÁSZF 10. pontjában megjelölt békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást.

A vállalkozó a felek közötti vitarendezésben önálóan nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárását.

10.Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Igénybevevő vitás ügyeiket elsősorban perenkívül békés úton próbálják meg rendezni.

Amennyiben a perenkívüli vitarendezés nem sikeres a felek között, úgy jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges jogvitáik rendezésére kikötik pertárgyérkéktől függően hatáskörrel rendelkező, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62/554-250/118 mellék
bekelteto.testulet@csmkik.hu;
levelezési cím: fentiekkel megegyező
Fax: +36-62/426-149

Adatkezelési tájékoztató
GDPR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSÁltalános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
(módosításokkal egységes szerkezetben)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE újraszabályozta a természetes személyek  személyes adatainak a kezelési szabályait, védelmét és az adatok szabad áramlásának feltételeit.  (általános adatvédelmi rendelet:GDPR)
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. 
A természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban e rendelet alapján nyújtott védelem állampolgárságuktól és lakóhelyüktől függetlenül megilleti.

Az Ön személyes adatainak kezelője:
Név: Premium Quality Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 10. fszt. 2.
Adószám: 24681384-2-06
A cég statisztikai számjele: 24681384-4649-113-06
E-mail: office@premiumquality.hu
Telefonszám: 06-70/318-1648
Képviseletre jogosult: Vass László György ügyvezető
Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11735005-20564414
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Mészáros Milán (6726 Szeged, Fülemüle u. 28., email: meszarosmilan73@gmail.com)
Természetes személyek adatainak a kezelésére, csak az érintett önkéntes hozzájárulása esetén van lehetőségünk. Erről való nyilatkozattétel tipikusan a hozzájárulást jelentő négyzet kijelölésével vagy honlapunkon történő regisztrációval történik. 
Egyidejűleg a természetes személynek módja van megtekinteni jelen adatvédelmi szabályzatunkat, és ennek megismerése után dönteni arról, hogy önkéntesen hozzájárul-e személyes adatai kezeléséhez. 
Amennyiben Ön önkéntesen hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, úgy lehetősége van a kezelt adatokat megtekinteni és hozzájárulását szabadon visszavonhatja.

A személyes adatai kezelésének a jogcíme szerződéses jogviszony.

Az adatkezelés célja: Jogos érdekből  a szerződés megkötése, szerződéskötésre történő ajánlattétel, szerződéses kapcsolattartás és tájékoztatás termékeinkről, akcióinkról, vásárlási kedvezményeinkről. 
Az érintett adatok tárolásának időtartama: az önkéntesen adott hozzájárulás fennállásáig ill külön jogszabály rendelkezése alapján az abban megjelölt időpontig.
Az érintett adatok:  név, email, telefon, fax, lakcím, szállítási és számlázási cím, amennyiben eltérő a szállítási címtől. Amennyiben a fizetési mód átutalással valósul meg, akkor bankszámlaszám kezelése.

Amennyiben fizetési módként az OTP Simple rendszerét választja, átirányításra kerül az OTP Bank oldalára, és ebben az esetben jelen adatkezelő nem kezel Önről banki adatokat semmilyen formában.

A vásárlás és regisztráció során megadott fenti személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő által üzemeltetett weboldalakon történik, és az  adatkezelést követően az adatok tárolására egy külön szerveren kerül sor. Az adatkezelőn kívül más személy vagy szervezet a kezelt adatokhoz nem fér hozzá, az adatok jelszóval védettek.


Adatkezelés helye az Unas Online Kft. által üzemeltetett szerver.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14
Telefonszám: (06 99) 200 200

Az adatok továbbítására kizárólag az adatkezelő törvényes, szerződéses kötelezettségei alapján kerül sor a Magyar Posta és DPD futárszolgálat részére a kiszállításhoz, ill. az adatkezelő részére könyvelést végző egyéni vállakozónak a számlák könyveléséhez.


A GDPR 9. cikk (1) bek. szerinti érzékeny adatokat nem kezelünk tevékenységünk során.Cégünk tevékenységére tekintettel (webshop) és a kezelt adatok nagy száma miatt adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, hogy ezzel is garanciát nyújtson vásárlóinak, hogy személyes adatait jogszerűen kezeljük, és az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése rendszeresen megtörténik.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely jogsérelem - adatvédelmi incidens - esetén kérjük azonnal tegyen bejelentést az office@gyerek-agynemu.hu email címen az adatkezelőnek, aki az ezzel kapcsolatos panaszt haladéktalanul továbbítja az adatvédelmi tisztviselőnek, aki közvetlen kapcsolatban áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósággal- továbbiakban NAIH -, és a szükséges intézkedések megtételére jogosult és kötelezett. Ténylegesen megvalósult adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi tisztviselő 72 órán belül bejelentést tesz a NAIH-nak, aki azonnali vizsgálatot indít az ügyben. Kérjük, hogy adatvédelmi incidens esetén panaszát mindenképpen jelezze az adatkezelőnek, akinek így lehetősége nyílik a panaszt azonnal orvosolni és a szükséges intézkedéseket megtenni.


Adatkezelési jogsérelem, adatvédelmi incidens esetén az intézkedésre jogosult hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 


Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személy az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban: 
-az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog 
-az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog 
-az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog 
-az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog 
-az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
-az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog Részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató:

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. sz. RENDELETE (GDPR)
-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-2000. évi C. törvény - a számvitelről;
-2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
-2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

-1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

Alapelvek a személyes adat és az adatkezelés során
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személye adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú jognyilatkozata semmis. A 14. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Definíciók
1. érintett
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli
7. hozzájárulás
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő
az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés

Google Analitics
1.célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.
2.jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
3.érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.
4.kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
5.időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
6.forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Webserver log
1.célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.
2.jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3.érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó
4.a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása
5.időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.
6.forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.
Facebook
1.célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az irányadóak: https://www.facebook.com/about/privacy/
2.jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebok, Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak a továbbiakban https://www.facebook.com/about/privacy/
3.érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban https://www.facebook.com/about/privacy/
4.Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak. https://www.facebook.com/about/privacy/
5.időtartama: A Facebook, Inc. irányelve a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.
6.forrása: A weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározóak. https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter
1.célja: Célja a weboldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.twitter.com webhelyen. A Twitter Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Twitter Inc.irányelvei kell figyelembe venni: http://twitter.com/privacy
2.jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor Twitter Inc.adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://twitter.com/privacy
3.érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.twitter.com regisztrációval és a Twitter Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Twitter Inc. irányelveit szükséges alkalmazni. http://twitter.com/privacy
4.az érintett adatok köre: A Twitter Inc.irányelvei a mérvadóak. http://twitter.com/privacy
5.időtartama: A Twitter Inc.irányelve a http://twitter.com/privacy címen fellelhető az időtartam vonatkozásában.
6.forrása: A weboldalról indított kérések alapján a Twitter Inc. érdekkörébe tartozó www.twitter.com irányelvei a meghatározóak. http://twitter.com/privacy
​Google +
1.célja: Célja az oldal népszerűsítése az oldalra látogatók megosztásain keresztül a www.plus.google.com webhelyen. A Google Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Google Inc. irányelveit kell figyelembe venni: https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
2.jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei szerint kell eljárni. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
3.érintettek köre: Minden az oldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes www.google.com regisztrációval és a Google Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
4.az érintett adatok köre: A Google Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
5.időtartama:: A Google Inc. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
6.forrása: A oldalról indított kérések alapján a Google Inc. érdekkörébe tartozó plus.google.com irányelvei a meghatározóak. https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
​ Hírlevél feliratkozás
1.célja: A hírlevélre feliratkozókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése e-mail útján. A feliratkozó érintettekkel az elektronikus elérhetőségük megadása után, az adatkezelő a továbbiakban e-mail formájában tartja a kapcsolatot, nyújt tájékoztatást, illetve ad ajánlatot.
2.jogalapja: Az érintett hozzájárulása valamint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve:

a)Ha a fenti törvény eltérően nem rendelkezik, akkor reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

b)A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az érintett a feliratkozásával kifejezi abbéli szándékát, hogy az adatkezelőtől elektronikus leveleket kapjon.
3.érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó érintettek.
4.az érintett adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáskor a felhasználó e-mail címe, neve, IP címe, valamint a feliratkozás időpontja kerül rögzítésre.
5.időtartama: A hírlevélre történő feliratkozáskor az érintett által rendelkezésre bocsátott és rögzített adatok, az érintett kifejezett leiratkozási kérelmének kifejezéséig lesz tárolva, amennyiben ezen szándékát a weblap erre alkalmas felületén, vagy egyéb úton - e-mail üzenet, postai úton - jelzi. Amennyiben a leiratkozási szándékot egyéb úton közli az érintett az adatkezelővel, akkor az adatok törlése 3 napon belül kerül foganatosításra.
6.forrása: Az érintettek a hírlevél küldéshez szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
7.nyilvántartási száma:
Regisztráció
1.célja: A regisztráció az érintettek által megrendelt termékek szállításával, számlázásával és megrendeléseivel kapcsolatos adminisztráció az adatkezelő által történő feldolgozásának tárolásának elősegítése azért, hogy az oldalon keresztül automatizált, egyszerűsített folyamatként kerüljön elvégezésre az adatkezelés, valamint az érintettek által történő megrendelés nyomon követése.
2.jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3.érintettek köre: Az oldalra regisztráló felhasználók, érintettek.
4.az érintett adatok köre: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
5.időtartama: A termék / szolgáltatás igénybevételének végétől számított 3 év.
6.forrása: Az érintettek a regisztrációhoz szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
7.nyilvántartási száma:
Megrendelés
1.célja: Az érintett által megrendelt termékek / szolgáltatások a vásárló igényeit kielégítő kiszolgálása
2.jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3.érintettek köre: A webshopon keresztül terméket rendelő érintettek.
4.az érintett adatok köré: A megrendelt termékek jogcíme, száma, és a megrendelés státusza, valamint a termék érintetthez rendeléséhez szükséges azonosító jel. A weboldalon forgalmazott termékek tekintetében vásárláskor tárolásra kerül a termék egyedileg, a rendszeren belül generált egyedi rendelésazonosítója, továbbá a vásárlóra vonatkozó információk úgy, mint: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
5.időtartama: A megrendelés feladását követő 3 év.
6.forrása: Az érintett a megrendeléssel kapcsolatos igényét és ennek paramétereit az weblap felületén tudja rögzíteni, megtekinteni, továbbá a megrendelés státuszával kapcsolatos információkat az adatkezelő rögzíti az oldalon ún. backend, vagy adminisztrációs felületén keresztül.
7.nyilvántartási száma:
Telefonos ügyintézés
1.célja: A telefonon - távbeszélőn - történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, megrendelése részleteire, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
2.jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
3.érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.
4.az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya
5.időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.
6.forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.
7.nyilvántartási száma:
E-mail megkeresés
1.célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
2.jogalapja: Az érintett hozzájárulása
3.érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail (office@gyerek-agynemu.hu) címre megkeresést megküldő érintettek.
4.az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.
5.időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.
6.nyilvántartási száma:

Egyéb adatkezelés
Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.
Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.
A Premium Quality Kft. a fenti hivatalok és hatóságok részére csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki - amit a megkeresés tartalmaz - az érintettekről személyes adatot ami a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges.

Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.
Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).
 Adattovábbítás
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek megfelel az Info tv. 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei
teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.
Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.
Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja 
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.
A fentiek figyelembevételével a következő felek számára valósulhat meg adattovábbítás az oldal használata során, mint adatkezelők részére:
MPL Futárszolgálat
Az oldalról indított rendelések kiszállításának érdekében Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt adatai közül továbbításra kerülnek az alábbiak a Magyar Posta Zrt. részére (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6), mint adatkezelő részére.
1.Az adattovábbítás célja: a felhasználók megrendeléseinek teljesítése során a kiszállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, annak pontossága és hiánytalansága érdekében.
2.jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a megadott címére történő kiszállítás igénylésével fejez ki.
3.érintettek köre: a házhozszállítást igénybe vevő felhasználók
4.a továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mailcím, tranzakciós összeg, a felhasználó esetleges kiszállítással kapcsolatos egyéb kérései
5.a továbbított adatok kezelésének időtartama: A Magyar Posta Zrt. irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat
6.forrása: Az oldalról indított vásárlások esetén, a rendszer által az érintettről tárolt adatok kerülnek továbbításra, illetve vendégként történő vásárlás esetén a rendszer által begyűjtött a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokból, azok kerülnek átadásra, melyeket a fenti d.) pontban tárgyalunk.
PayPal
Az oldalon történő PayPal fizetési opció használatával Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt adatai közül továbbításra kerülnek az alábbiak az eBay Incorporated részére (Whitman Campus; 2065 Hamilton Avenue; San Jose, California 95125, USA), mint adatkezelő részére.
1.Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett un. fraud-monitoring.
2.jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet PayPal-lal történő fizetésével fejez ki
3.érintettek köre: a PayPal fizetést igénybe vevő felhasználók
4.a továbbított adatok köre: e-mail cím
5.a továbbított adatok kezelésének időtartama: az eBay Incorporated irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában. https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
6.forrása: Az oldalról indított PayPal fizetések esetén, a rendszer által az érintettről tárolt adatok kerülnek továbbításra, illetve vendégként történő vásárlás esetén a rendszer által begyűjtött a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokból, azok kerülnek átadásra, melyeket a fenti d.) pontban tárgyalunk.

Szeged, 2018.06.14.

Premium Quality Kft.
képv. Vass László György